Kwaliteitskader Gezinshuizen

Kwaliteit in professionele gezinsvormen

Spoedig kunt u hier het Kwaliteitskader Gezinshuizen inzien en downloaden.

 

Heeft u een vraag? Stuur deze naar:
contact@kwaliteitskadergezinshuizen.nl

Update Januari 2019

In het voorjaar van 2019 wordt het definitieve Kwaliteitskader Gezinshuizen officieel geïntroduceerd. De introductie zal plaatsvinden tijdens een speciaal georganiseerd symposium voor alle betrokkenen en belanghebbenden.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het symposium;
laat uw naam en e-mailadres achter en ontvangt automatisch bericht wanneer er een update is.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Kwaliteitskader Gezinshuizen

In september 2016 verscheen, onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke inspecties (Jeugdzorg en Gezondheidszorg), het rapport ‘verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen’. In dit rapport wordt gesteld dat de ontwikkeling waarin steeds meer kinderen met complexe problematiek in gezinshuizen worden geplaatst, in samenhang met de geconstateerde verbeter- en aandachtspunten, vraagt om reflectie op welke richtlijnen en kwaliteitseisen aan deze zorgvorm moeten worden gesteld. De inspectie is op grond van haar bevindingen van mening dat het werkveld een Kwaliteitskader Gezinshuizen dient op te stellen, dat zij kunnen gebruiken als input voor hun toetsingskader.

In lijn met de bevindingen die in het rapport van de inspectie beschreven staan, is er een formele oproep gekomen vanuit het ministerie van VWS aan de sector om in gezamenlijkheid bovengenoemd document te ontwikkelen. Concreet wordt er gevraagd om vanuit een eenduidige definitie en een gedeelde visie te komen tot een beschrijving van kwaliteit en veldnormen in gezinshuizen (met oog voor de variatie in

professionele kleinschalige gezinsvormen waar het onderdeel uitmaken van een natuurlijk gezinssysteem het uitgangspunt is).

 

In 2017 is een kernteam geformeerd en aan het werk gegaan om invulling te geven aan deze opdracht. Het kernteam bestaat uit een mix van vertegenwoordigers die zich aangesproken voelden en die vanuit ‘kennis’ en / of ‘ervaring’ bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader.

 

Het kwaliteitskader is reeds als conceptversie getoetst binnen de sector eind 2018 en de definitieve versie zal in het voorjaar van 2019 geïntroduceerd worden.

Doelstellingen Kwaliteitskader

• Het kwaliteitskader geeft duidelijkheid aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouders (cliënten) over wat zij kunnen verwachten van een gezinshuis.

• Het kwaliteitskader vormt een stimulans voor gezinshuisouders en de ondersteunende partijen om de zorgvorm heen om voortdurend te werken aan kwaliteitswaarborging en –verbetering. Het kwaliteitskader beoogt aan te geven wat kenmerken zijn van een kwalitatief goed gezinshuis (‘het wat’). Gezinshuisouders en de ondersteunende partijen hebben de ruimte om de manier waarop ze dit doen (‘het hoe’) zelf vorm te geven. Uitgangspunt van het kwaliteitskader is: ‘pas toe of leg uit’. Een gezinshuisouder heeft de professionele verantwoordelijkheid om kwaliteit te bieden zoals verwoord in het kwaliteitskader, maar onderbouwd afwijken in een individuele situatie is onderdeel van de professionele autonomie.

• Door dit kwaliteitskader wordt duidelijk wat de unieke kenmerken van gezinshuizen zijn, waardoor het zich ook kan onderscheiden van andere zorgvormen. Het creëert duidelijkheid over het beroep ‘gezinshuisouder’ en de zorgvorm ‘gezinshuis’, waardoor het bijdraagt aan de positionering van gezinshuizen als zorgvorm voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek in een complex werkveld. Dit maakt het kwaliteitskader niet alleen relevant voor de zorgafnemers en zorgaanbieders (jeugdhulpaanbieders), maar ook voor degenen die de zorg inkopen (bv. gemeenten, zorgkantoren), degenen die verantwoordelijk zijn voor goede zorg aan burgers (lokale en landelijke politiek) en degenen die de nieuwe professionals opleiden.

• Het kwaliteitskader geeft richting aan de leidinggevenden van zorgorganisaties, franchiseondernemingen en zelfstandig opererende gezinshuizen, omdat het kwaliteitskader het mogelijk maakt te sturen op kwaliteit van de geboden zorg, ruimte is voor eigenheid en authenticiteit van de organisaties en de zorgvormen. Het kwaliteitskader beschrijft een norm en biedt niet alleen aanknopingspunten om te sturen op kwaliteit, maar ook om deze te monitoren, te waarborgen en waar nodig op maat te differentiëren en te verbeteren.